ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Π.Ε.Ι ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 9/9/2009 ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 • 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm) Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ 185 ημέρες.
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία και από τις δύο όψεις της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ1 ή Γ ή Γ1 + Ε ή Γ + Ε (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΓΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος.
  (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
  (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
 • Παράβολο 30 € από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.
 • Παράβολο 20 € για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης από Δημόσιο Ταμείο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 9/9/2009 ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ 185 ημέρες.
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία και από τις δύο όψεις της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ1 ή Γ ή Γ1 + Ε ή Γ + Ε (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΓΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ)
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
  (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση χορήγησης ΠΕΙ με περιοδική κατάρτιση.
 • Παράβολο 30 ευρώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+Ε.