Δίπλωμα Οδήγησης Νταλίκας Ε

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή εργασίας η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
 • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης .
 • Αριθμός Α.Φ.Μ
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος.
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 • 1 Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος αξίας 30 €
 • 1 Παράβολο για την παραλαβή διπλώματος (από δημόσιο ταμείο) αξίας 108,15€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15€.
 • Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει:
  • Θεωρητικά μαθήματα : –
  • Πρακτικά μαθήματα : 8 ώρες

  Η διάρκεια 1 διδακτικής ώρας είναι 45΄ λεπτά

 • Να είναι κάτοχος διπλώματος κατηγορίας Γ.
 • Η απόκτηση Π.Ε.Ι. μαζί με το δίπλωμα κατηγορίας Ε είναι υποχρεωτική. Οι οδηγοί που δεν θέλουν την απόκτηση του πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες εξαιρέσεων του νόμου.